Program Erasmus Plus

mieszkania w Łodzi Mieszkania Zawady Warszawa

Dwanaście lat temu - 1 maja 2004 roku Polska została członkiem Unii Europejskiej. Od tego czasu korzysta z różnych form wsparcia, pozwalających na realizację projektów, zarówno w skali całego państwa, jak i w poszczególnych regionach. Oprócz tak zwanego finansowania bezpośredniego, podmioty działające na terenie naszego kraju mogą korzystać z programów europejskich, wspomagających na przykład rozwój społeczny i edukacyjny obywateli danego państwa.

Jednym z takich programów, jest program edukacyjny, realizowany w latach 2014 – 2020, „Erasmus Plus”, obejmujący dwadzieścia osiem państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, państwa EFTA/EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz państwa ubiegające się o przyjęcie do UE (Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii). Stanowiąc kontynuację europejskich programów realizowanych w latach 2007 – 2013, takich jak „Młodzież w działaniu”, „Uczenie się przez całe życie”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa i Edulink, składa się z następujących elementów: Mobilność edukacyjna (Akcja 1), zakładająca możliwość odbywania przez studentów pochodzących z krajów objętych programem wspólnych studiów magisterskich, korzystanie w trakcie nauki w innych krajach z nisko oprocentowanych pożyczek, a także możliwość rozwijania przez osoby pracujące z młodzieżą posiadanych kompetencji zawodowych; Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Akcja 2), umożliwiająca tworzenie partnerstw strategicznych w obszarze edukacji oraz zawierania sojuszy na rzecz wiedzy i tak zwanych umiejętności sektorowych; Wsparcie w reformowaniu polityk (Akcja 3), obejmujące organizowanie spotkań z osobami decyzyjnymi w obszarze edukacyjnym; Erasmus+ Sport, umożliwiający prowadzenie współpracy partnerskiej w celu organizacji niekomercyjnych imprez sportowych, odbywających się na szczeblu europejskim i/lub poszczególnych państw oraz eliminowanie zjawiska dopingu, procederu ustawiania wyników sportowych i przemocy; Program Jean Monnet, umożliwiający prowadzenie kierunków studiów dotyczących integracji europejskiej poprzez dotacje na rozruch.

W założeniu twórców, program Erasmus Plus ma przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, ukierunkowanej na inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój krajów europejskich, osiągnięcie celów strategicznych europejskich ram współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia (ET 2020), osiągnięcie ogólnych celów ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, na lata 2010 – 2018, a także na promowanie europejskich wartości, zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Głównymi zadaniami określonymi w programie są działania mające na celu przezwyciężenie kryzysu związanego z bezrobociem młodych Europejczyków, m.in. poprzez wzmocnienie i usprawnienie systemu edukacji, organizację szkoleń oraz umożliwienie młodym ludziom zdobywanie umiejętności wymaganych przez pracodawców; umożliwienie współpracy i mobilności w zakresie kształcenia młodzieży i szkolnictwa wyższego; zapewnienie organizacjom młodzieżowym oraz osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia się i nawiązywania współpracy z podobnymi podmiotami z innych krajów partnerskich; wsparcie działań w zakresie sportu powszechnego oraz promowanie europejskiej współpracy politycznej w tym obszarze.

jabłko

W zależności od charakteru realizowanych projektów, uczestnikami programu (grupami docelowymi) mogą być: studenci szkolnictwa wyższego, nauczyciele akademiccy i profesorowie instytucji szkolnictwa wyższego, osoby prowadzące szkolenia oraz specjaliści zatrudnieni w przedsiębiorstwach (projekty dotyczące szkolnictwa wyższego), praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych, specjaliści i osoby prowadzące szkolenia w zakresie szkolnictwa zawodowego, kadra organizacji kształcenia zawodowego (projekty związane z kształceniem zawodowym), kadra kierownicza szkół, nauczyciele i pozostali pracownicy szkół, uczniowie edukacji przedszkolnej, kształcenia podstawowego oraz średniego (projekty istotne dla edukacji szkolnej), młodzież w wieku od 13 do 30 roku życia, osoby pracujące z młodzieżą, kadra oraz członkowie organizacji realizujących działania skierowane do osób młodych (projekty, których adresatami są młodzi ludzie), członkowie organizacji edukacji dorosłych, kadra i osoby uczące się w ramach kształcenia dorosłych, a także osoby prowadzące szkolenia skierowane do dorosłych uczestników (projekty dotyczące edukacji osób dorosłych), specjaliści i wolontariusze pracujący w obszarze sportu, sportowcy oraz trenerzy (projekty realizowane w szeroko rozumianej dziedzinie spo

Gliwice mieszkania