Otwarta Metoda Koordynacji

mieszkania na sprzedaż kraków Mieszkania Centrum Sosnowiec

Otwarta metoda koordynacji (z ang.- Open Metod of Coordination – OMC) to międzyrządowa metoda zarządzania w Unii Europejskiej, oparta na dobrowolnej współpracy wszystkich państw członkowskich w ramach elastycznego podejścia dostosowanego do dziedziny kultury. Używa się jej przede wszystkim w tych sektorach, w których trudno stosować akty bezwzględnie wiążące, takie jak dyrektywy, rozporządzenia. Podstawą prawną OMC jest rezolucja Rady Europejskiej z dnia 16 listopada 2007 roku, która dotyczyła europejskiego planu działań na rzecz kultury (Dz. U. C 287 z 29.11.2007, s. 1). Przyjęto ją podczas szczytu lizbońskiego w 2000 r. w celu umożliwienia szybszej modernizacji Unii Europejskiej, a także pogłębienia procesów integracyjnych i rozszerzenia partycypacji obywateli Unii na poziomie ponadnarodowym.

Jedną z dziedzin, gdzie stosuje się otwartą metodę koordynacji jest edukacja w UE. Albowiem to właśnie państwa członkowskie decydują o rozwoju unijnych systemów edukacji, zaś w osiąganiu tego rodzaju wspólnych celów pomagają im organy unijne. Wspomaganie za pomocą Otwartej Metody Koordynacji, czyli dobrowolnej współpracy państw członkowskich nadzoruje najczęściej Komisja Europejska, która monitoruje, zbiera i analizuje informacje od poszczególnych krajów członkowskich oraz stwarza platformy dla wymiany doświadczeń. Dzięki tej metodzie, opierającej się głównie na wskaźnikach, a także wyznacznikach na kolejne lata, państwa należące do UE mają jasno określone cele.

Instrumentami służącymi do udoskonalania edukacji w UE za pomocą Otwartej Metody Koordynacji są:

- wdrażanie nowych technologii w dziedzinie edukacji, a także nauczanie przedsiębiorczości i uczenie się przez całe życie

- ścisła współpraca międzynarodową instytucji edukacyjnych ( wewnętrzną oraz ta z krajami spoza Wspólnoty)

- promowanie Europy jako ciekawego miejsca do podjęcia studiów dla młodych ludzi pochodzących z innych krajów świata

stare książki

Do zadań państwa członkowskich w ramach OMK w dziedzinie edukacji należą m.in.: wspieranie, weryfikowanie i aktualizowanie swoich systemów kształcenia, wspieranie kształcenia niedyskryminacyjnego, międzykulturowego i integracyjnego oraz wartości obywatelskich, inwestowanie w wysokiej jakości, innowacyjna edukację, promowanie i ułatwianie wysokiej jakości szkoleń. Co roku w kwietniu rządy wszystkich państw członkowskich mają za zadanie przedstawić dwa sprawozdania,w których opisują, jakie kroki podjęły one na rzecz osiągnięcia krajowych celów strategii w ramach „Europa 2020”-strategii na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Wynika to z tego, iż edukacja należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich, zaś współpraca w tych obszarach odbywa się przede wszystkim za pomocą Otwartej Metody Koordynacji, odbywającej się na poziomie ponadkrajowym, z ograniczonym udziałem instytucji Unii Europejskiej w roli koordynatora czy też spoiwa zadań.

Mieszkania Centrum Kielce