Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Mieszkania Centrum Dąbrowa Górnicza Mieszkania Centrum Rzeszów

Polska jako członek Unii Europejskiej może korzystać ze wsparcia, między innymi w postaci finansowania realizowanych projektów, o zasięgu ogólnokrajowym lub regionalnym, oraz programów o charakterze społeczno-edukacyjnym. Instytucją zarządzającą realizacją edukacyjnymi programami europejskimi jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – instytucja Skarbu Państwa, powołana do życia 23 czerwca 1993 roku (oficjalnie zarejestrowana w październiku 1993 roku), przez ówczesnego Ministra Edukacji.

Głównym założeniem Fundacji jest wspieranie działań mających na celu poprawę jakości i efektywności polskiego systemu oświaty, szkolnictwa wyższego i szkoleń, poprzez wspomaganie badań nad edukacją oraz działań promujących reformę systemu oświaty w Polsce, zarządzanie realizowanymi programami edukacyjnymi w zakresie kształcenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego, współpracę z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi oraz wymianę informacji o europejskich systemach oświaty i polityce edukacyjnej (w tym młodzieżowej), a także promowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy podmiotami edukacyjnymi i szkoleniowymi, wspieranie mobilności edukacyjnej uczniów, studentów, nauczycieli i grup młodzieżowych oraz wspieranie inicjatyw realizowanych przez młodych ludzi.

W swoich działaniach FRSE wspiera realizację europejskich inicjatyw informacyjno-edukacyjnych, takich jak European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych), Eurodesk Polska (sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą), Europass (inicjatywa UE umożliwiająca młodym Europejczykom prezentację swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych na forum międzynarodowym), Eurydice (wymiana informacji o europejskich systemach edukacyjnych – ich strukturze, modelach zarządzania, legislacji i kierunkach rozwoju), EPALE (elektroniczna platforma dla osób podejmujących edukację w ramach kształcenia dorosłych) oraz eTwinning (promocja wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym mediów elektronicznych, w szkolnictwie).

Fundacja zajmuje się również koordynowaniem współpracy z krajami Wschodu, między innymi poprzez wspieranie działań Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy Salto z krajami Europy wschodniej i Kaukazu, obsługą Funduszu Stypendialnego Sciex-NMSch (współpraca ze Szwajcarią) oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, działającego w ramach EOG, a także realizacją działań w Ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL): „Wysoka jakość systemu oświaty” oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER), w ramach którego między innymi realizowane są projekty wspierające mobilność kadry edukacji szkolnej i mobilność edukacyjną studentów niepełnosprawnych oraz projekty umożliwiające odbywanie stażów zagranicznych przez uczniów i absolwentów szkół zawodowych.

książki

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie i wysoką skuteczność prowadzonych działań, Fundacja została Narodową Agencją Programu Erasmus Plus, realizowanego w latach 2014 – 2020, w obszarze edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

Mieszkania Centrum Rybnik