Edukacja w ramach strategii -Europa 2020-

Mieszkania Swojczyce Wrocław Mieszkania Sławin Lublin

Jednym z priorytetów w Unii Europejskiej jest odpowiednia edukacja społeczeństwa. Kształcenie i szkolenie bowiem są niezbędne dla rozwoju obywateli UE oraz gospodarki opartej na wiedzy. Wzajemna współpraca państw członkowskich i uczenie się od siebie nawzajem to podstawy wszystkich strategii w UE, również tej obejmującej edukację w ramach „Europa 2020”.

W maju 2009 r. Unia Europejska określiła strategiczne ramy współpracy państw członkowskich w dziedzinie kształcenia oraz szkolenia („ET 2020”). Wówczas wyznaczono konkretny plan obejmujący cele w zakresie edukacji, zatrudnienia, innowacji, włączenia społecznego i zmian klimatu, energii, które UE musi osiągnąć do 2020 r.

Edukacja w ramach strategii „Europa 2020” nie ogranicza się wyłącznie do kształcenia w szkołach i uczelniach, lecz obejmuje też wszelkie formy działań poza systemami edukacji (m.in. działania na rzecz doskonalenia kwalifikacji zawodowych, a także tych poszerzających uczestnictwo w kulturze oraz społeczeństwie obywatelskim). Główne cele tej strategii mającej podnieść edukację w UE to:

-wzrost odsetka Europejczyków w wieku 30-34 lat, którzy posiadają wyższe wykształcenie do poziomu przynajmniej 40% (w przypadku naszego kraju poziom ten wynosi o 5% więcej)

-poprawa wyników, a także podniesienie atrakcyjności i ożywienie modernizacji europejskiego szkolnictwa wyższego

-podniesienie jakości oraz skuteczności wszystkich poziomów szkolenia i kształcenia w UE

-zmniejszenie odsetka młodzieży, która nie kontynuuje nauki, tak by w 2020 r. był on mniejszy od 10%

-sprzyjanie mobilności studentów i nauczycieli

-urzeczywistnienie uczenia się przez całe życie

-promowanie równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej

-zwiększanie kreatywności oraz innowacyjności na wszystkich poziomach kształcenia

-kreatywny rozwój wymiaru europejskiego w edukacji, głównie poprzez nauczanie, a także upowszechnianie języków państw członkowskich

-opracowanie zasad zatrudnienia osób młodych

-wdrażanie współpracy na rzecz innowacji i dobrych praktyk

W każdym z wyżej wymienionych obszarów wszystkie państwa członkowskie określiły własne cele krajowe, które muszą osiągnąć do 2020 r w ramach strategii UE.

olowki

Strategia „Europa 2020” urzeczywistniana jest za pomocą takich programów jak: Mobilna Młodzież, Erasmus +, „Gwarancja dla Młodzieży” w ramach Pakietu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży, a także Otwarta Metoda koordynacji, która ma służyć wymianie doświadczeń oraz wzajemnemu uczeniu się krajów członkowskich.

Mieszkania Górna Łódź